Werkgroepen

Op school zijn er verschillende werkgroepen actief, dit zijn o.a.:

  • Medezeggenschapsraad (MR)
  • GMR
  • Klankbordgroep
  • Ouderraad

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft als leidraad het algemeen belang van het democratisch functioneren op school. De medezeggenschapsraad is een orgaan dat inspraak heeft en meedenkt ten aanzien van het beleid op school, plichten heeft ten aanzien van het bewaken van de goede gang van zaken en het recht heeft ingelicht te worden over alles wat de school aangaat en over die zaken te adviseren.
Het functioneren van de raad is vastgelegd bij wet en ook beschreven in het Reglement voor de Medezeggenschapsraad. De raad bestaat uit zes personen, te weten drie leerkrachten en drie uit de gelederen van de ouders. De vergaderingen zijn openbaar en de datum wordt van tevoren op de “Loopplank” bekend gemaakt. De gesprekspartner van de MR is de directeur.

Wat is de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een MR. Besluiten die de directie neemt, worden voorgelegd aan de MR. Dit is ook vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (https://www.infowms.nl).

Wie zitten in de MR?

De MR bestaat uit twee geledingen, de oudergeleding en de personeelsgeleding. De grootte van deze geledingen hangt af van het aantal leerlingen op school. De MR van de Ark bestaat uit drie ouderleden en drie personeelsleden.

Oudergeleding Janine Romkes (voorzitter), Mark Veldhuis en Herman Groenewold.
Personeelsgeleding Mandy van der Velde (notulist), Berthilde de Blecourt en Anja van der Hulst.

 
Medezeggenschapsraad; De MR voor ouders

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Medezeggenschapsraad; De MR voor leerkrachten

De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. Personeelsleden kunnen via hen hun stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel u, als personeelslid, bent het niet eens met de roosterindeling of groepsformatie. U bespreekt dat dan met de directeur. Bij de MR kunnen leerkrachten terecht om het beleid ten aanzien van dit onderwerp te bespreken. De MR kan indien nodig de standpunten van het personeelslid toetsen aan het te voeren beleid en advies uitbrengen aan de directie.

E-mailadres: [email protected]
Heeft u ideeën of wilt u iets kwijt over bovenstaande punten? Of wilt u een ander onderwerp onder de aandacht brengen? Schroom dan niet om contact met de MR op te nemen.

Notulen van de MR vergaderingen

Notulen 26-09-2022

Notulen 14-11-2022

Notulen 16-01-2023

Notulen 13-03-2023

Notulen 15-05-2023

Notulen 19-06-2023

Notulen 02-10-2023

Notulen 20-11-2023

Notulen 15-01-2024

Notulen 11-03-2024

Notulen 17-05-2024

Jaarverslagen

Jaarverslag MR 2020-2021

Jaarverslag MR 2021-2022

Jaarverslag MR 2022-2023

Klik hier om het huishoudelijk regelement te openen.

GMR, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is de overkoepelende MR van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO in Noordoost Overijssel waar op dit moment 14 scholen bij zijn aangesloten. De GMR heeft net als de MR’en een instemmings- en adviesbevoegdheid over het voorgestelde, boven schoolse beleid.

De GMR is betrokken bij zaken die alle scholen aangaan en die, daar waar nodig is, voor gelijkheid zorgen. Besluitvorming op bovenschools niveau zorgt er dus voor dat voor de scholen dezelfde kaders gelden. Het gaat hier bijvoorbeeld over de regels voor tussenschoolse opvang, kwaliteitsbewaking, en natuurlijk de financiën. Binnen deze kaders kunnen de scholen zelf de details bepalen.

Contact GMR

Email: [email protected]

Klankbordgroep

De doelstelling van de klankbordgroep is met elkaar van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. Ervaringen met school, wat over de school gezegd wordt, waar de kinderen mee thuis komen, dit alles kan worden ingebracht. De klankbordgroep heeft een adviserende rol richting directie, team en medezeggenschapsraad. De besprekingen hebben een informeel karakter. De klankbordgroep heeft geen bevoegdheden t.a.v. besluitvorming. Het gezamenlijke belang is de ontwikkeling van de kinderen!

Allerlei dingen, behalve groepsspecifieke zaken, kunnen door u worden ingebracht via het mailadres van de klankbordgroep: [email protected].